Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

I. Postanowienia podstawowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) regulują stosunki między stronami Umowy kupna-sprzedaży, a mianowicie, z jednej strony sprzedającym:

P I K A N T Ostrava, s.r.o., z siedzibą pod adresem 5. května 5163/28, Třebovice,

722 00 Ostrawa, IČO (REGON): 25905163, wpis sygn. akt: C 24959 w Sądzie Okręgowym w Ostrawie (zwanym dalej Sprzedającym) oraz z drugiej strony kupującym (zwanym dalej Kupującym).

Więcej informacji o Sprzedającym znajduje się na stronie internetowej www.pikant-ostrava.cz

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem swojego zawodu zawiera ze Sprzedającym Umowę lub w inny sposób dokonuje z nim transakcji.

Przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub w podobny sposób, z zamiarem dokonywania tego w sposób ciągły w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumentów za przedsiębiorcę uważana jest również każda osoba, która zawiera umowy związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu, jak również osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Na potrzeby Ogólnych Warunków Handlowych przedsiębiorcą jest osoba, która w ramach swojej działalności gospodarczej działa zgodnie ze zdaniem poprzednim. Jeżeli Kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny (REGON), przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w OWH dla przedsiębiorców.

Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z niniejszymi OWH, których integralną częścią jest Regulamin reklamacji oraz Warunki ochrony danych osobowych, oraz że jednoznacznie wyraża na nie zgodę, w brzmieniu obowiązującym i skutecznym w momencie utworzenia zamówienia.

II. Umowa

1. Zawarcie Umowy

Kupujący zawiera Umowę przyjmując propozycję zawarcia Umowy poprzez zamówienie towaru zgodnie z art. VII.

Składając zamówienie Kupujący akceptuje OWH, w tym Regulamin reklamacji Sprzedającego. Zawarta w ten sposób Umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie porozumienia stron Umowy lub na podstawie przesłanek prawnych, chyba że OWH stanowią inaczej.

2. Dostawa przedmiotu zakupu

Wraz z Umową kupna-sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do wydania Kupującemu towaru będącego przedmiotem zakupu, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania towaru i zapłaty ceny zakupu na rzecz Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru, w związku z czym Kupujący staje się jego właścicielem dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.

Sprzedający wyda towar Kupującemu i umożliwi Kupującemu nabycie własności towaru zgodnie z Umową.

Jeżeli Sprzedający ma wysłać towar, wyda towar w następujący sposób: Kupującemu – przedsiębiorcy poprzez przekazanie go pierwszemu przewoźnikowi do przewozu do Kupującego, umożliwiając Kupującemu skorzystanie z praw wynikających z Umowy przewozu wobec przewoźnika;

Kupującemu – konsumentowi dopiero z chwilą wydania mu rzeczy przez przewoźnika.

Jeżeli Sprzedający dostarczy większą ilość towaru, niż uzgodniono, Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta również w odniesieniu do dostarczonej dodatkowej ilości towaru, chyba że Kupujący bez zbędnej zwłoki odmówi jej przyjęcia.

Sprzedający przekaże Kupującemu przedmiot zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu.

3. Obowiązki Sprzedającego

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że w chwili przejęcia przez Kupującego:

 1. towar ma właściwości opisane przez Sprzedającego lub takie, których Kupujący miał prawo oczekiwać ze względu na charakter towaru;
 2. towar jest w odpowiedniej ilości;
 3. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa;

Towary oferowane przez Sprzedającego są środkami spożywczymi o ograniczonym terminie przydatności do spożycia. W związku z tym Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z tytułu wady towaru do końca terminu przydatności do spożycia wskazanego na opakowaniu towaru.

4. Naruszenie Umowy

Ze względu na charakter oferowanego towaru, w przypadku wadliwego wykonania, Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady poprzez:

 • dostawę nowego towaru wolnego od wad, lub
 • dostarczenie brakujących towarów, lub
 • zwrot pieniędzy za wadliwe, lub brakujące towary, lub
 • całkowite odstąpienie od Umowy.

O wybranym przez siebie sposobie usunięcia wady Kupujący poinformuje Sprzedającego w chwili zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonany wybór nie może być zmieniony przez Kupującego bez zgody Sprzedającego.

5. Gwarancja jakości

Udzielając gwarancji jakości, Sprzedający zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do użytku zgodnie ze zwykłym przeznaczeniem lub że zachowa swoje zwykłe właściwości przez cały okres trwałości wskazany na opakowaniu oraz pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania wskazanych na opakowaniu.

III. Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie od Umowy przez konsumenta

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru.

Sprzedający umożliwia konsumentowi odstąpienie od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym Sprzedający bez zbędnej zwłoki potwierdzi jej przyjęcie.

W przypadku odstąpienia od Umowy konsument powinien przesłać lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na własny koszt rzecz, którą otrzymał od Sprzedającego.

Jeżeli konsument odstąpi od Umowy, Sprzedający zwróci mu niezwłocznie, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym konsument odstąpił od Umowy, wszystkie otrzymane od niego na podstawie Umowy środki pieniężne w ten sam sposób, w jaki je otrzymał.

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od Umowy Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków pieniężnych przed zwrotem towaru do Sprzedającego.

Odstąpienie od Umowy przez przedsiębiorcę oraz w innych przypadkach

Sprzedający może umożliwić Kupującemu przedsiębiorcy odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w takim stanie, w jakim ją otrzymał.

W celu ochrony praw Kupującego, jeżeli Kupujący jest osobą prawną i żąda zwrotu w gotówce, odpowiednia kwota zostanie przekazana wyłącznie osobom upoważnionym do działania w imieniu danej osoby prawnej.

3. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego w przypadku pomyłki w cenie towaru

Poza przypadkami przewidzianymi prawem Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru.

Odstąpienie od Umowy zgodnie z niniejszym punktem jest możliwe w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy kupna-sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym, poprzez anulowanie zamówienia przez Sprzedającego lub poinformowanie Kupującego w inny sposób, że Sprzedający odstępuje od Umowy.

IV. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego obowiązują Warunki ochrony danych osobowych.

V. Godziny pracy

Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego lub na adres e-mail Sprzedającego: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zamówienia telefoniczne: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 6:00 do 14:00.

W przypadku awarii komunikacji elektronicznej lub działania siły wyższej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie godzin pracy.

VI. Ceny

Wszystkie ceny są cenami umownymi. Ceny podawane w sklepie internetowym Sprzedającego eshop.pikant-ostrava.cz (dalej zwany e-shop) są zawsze cenami aktualnymi i obowiązującymi, w walucie czeskiej (CZK).

Ceny podane przy poszczególnych towarach są cenami ostatecznymi, tj. zawierają podatek VAT lub wszelkie inne podatki i opłaty, które konsument jest zobowiązany uiścić w celu otrzymania towaru, nie dotyczy to jednak ewentualnych opłat za transport i płatność za pobraniem, które wskazane są jedynie w ramach tzw. koszyka, a ich wysokość zależy od wyboru Kupującego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ostateczne ceny towarów podawane są po zaokrągleniu do pełnych koron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ostatecznej sumie wszystkich zakupionych produktów może wystąpić niewielkie odchylenie od podanej ceny zakupu - wynika to z zaokrąglenia do pełnych koron.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Umowy kupna-sprzedaży, jeśli doszło do naruszenia danych osobowych lub w wyniku interwencji organu administracyjnego, lub sądowego. Kupujący zostanie poinformowany o takim postępowaniu.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w wyżej wymienionych przypadkach Umowa kupna-sprzedaży nie może zostać skutecznie zawarta; jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia między innymi roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

VII. Składanie zamówień

Cena zgodnie z artykułem VI zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia towaru. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego na stronie pikant-ostrava.cz;
 2. pocztą elektroniczną na adres obchod@pikant-ostrava.cz
 3. telefonicznie pod numerem +420 596 961 018.

Sprzedający zaleca Kupującemu składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez zarejestrowany profil Kupującego oraz wylogowanie się ze swojego profilu po złożeniu zamówienia.

O dokładnym terminie dostarczenia zamówionego towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. Czas realizacji dostawy zamówionego towaru oraz cena wysyłki uzależniona jest od sposobu wysyłki, który Kupujący wybierze w drugim kroku składania zamówienia w ramach swojego koszyka.

VIII. Warunki płatności

Sprzedający akceptuje następujące warunki płatności:

 • przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego - płatność gotówką przy odbiorze towaru,
 • na podstawie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego przed odebraniem towaru lub przekazaniem towaru do transportu przez Sprzedającego,
 • przy odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem).

Sprzedający prześle wezwanie do zapłaty pocztą elektroniczną niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.

Towar pozostaje w posiadaniu Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty i odbioru, przy czym ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru.

Dane Kupującego na fakturze nie mogą zostać zmienione po wysłaniu zamówienia.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek wystawić Kupującemu paragon.

Zwrot pieniędzy: W przypadku odstąpienia Kupującego od zawartej ze Sprzedającym Umowy lub zwrotu środków Kupującemu z innego powodu, Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne, otrzymane od niego na podstawie Umowy, w taki sam sposób, w jaki je otrzymał. Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność danych dotyczących zwrotu środków pieniężnych.

IX. Warunki dostawy

1. Sposoby dostawy

Sprzedający udostępnia lub pośredniczy w następujących sposobach dostawy:

odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. Zwykłe godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.oo do 14.oo. Nadzwyczajne, dłuższe godziny otwarcia (do 17:00) są określone na stronie internetowej Sprzedającego (www.pikant-ostrava.cz)

 • dostawa za pośrednictwem PPL. Po przekazaniu towaru przewoźnikowi Sprzedający wysyła powiadomienie o wysyłce na podany przez Kupującego adres e-mail.
 • przez PPL z odbiorem w PPL-partner ParcelShop.

2. Pozostałe warunki

Przy odbiorze zamówienia opłaconego z góry Sprzedający lub przewoźnik może zażądać okazania dowodu osobistego lub paszportu. Bez okazania któregokolwiek z tych dokumentów Sprzedający lub przewoźnik może odmówić wydania towaru. Uprawnienie to wynika z § 2900 ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeksu Cywilnego, który przewiduje obowiązek zapobiegania i przezorności.
Towar zakupiony przez Kupującego – osobę prawną zostanie przekazany wyłącznie organowi statutowemu danej osoby prawnej lub osobie, która wykaże się uwierzytelnionym pełnomocnictwem. Zakupiony przez przedsiębiorcę towar zostanie wydany wyłącznie po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki (liczby paczek, uszkodzeń opakowania) u przewoźnika niezwłocznie po dostarczeniu zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki niezgodnej z Umową kupna-sprzedaży, jeżeli na przykład przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona. Jeżeli Kupujący odbierze uszkodzoną przesyłkę od przewoźnika, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole zdawczo-odbiorczym przewoźnika.
Niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę należy niezwłocznie zgłosić e-mailem na adres obchod@pikant-ostrava.cz lub telefonicznie pod numerem 596 961 018, należy wspólnie z przewoźnikiem sporządzić protokół i przesłać go Sprzedającemu pocztą elektroniczną lub tradycyjną bez zbędnej zwłoki. Dodatkowe zgłoszenie niekompletności lub zewnętrznych uszkodzeń przesyłki nie pozbawia Kupującego prawa reklamacji towaru, ale daje Sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie stanowi to naruszenia Umowy kupna-sprzedaży.


XI. Warunki gwarancji
Warunki gwarancji na towar reguluje Regulamin reklamacji Sprzedającego oraz odpowiednie przepisy prawne Republiki Czeskiej. Dowód zakupu służy zazwyczaj jako karta gwarancyjna.


XII. Postanowienia końcowe

Relacje i wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają w pełni prawu Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania zgodnie z art. 6 tejże konwencji.

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogą być również rozstrzygane na drodze pozasądowej. Zgodnie z § 14 Ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów Sprzedający informuje, że podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich właściwym rzeczowo dla danego rodzaju oferowanego, sprzedawanego lub będącego przedmiotem pośrednictwa produktu bądź lub usługi jest Czeska Inspekcja Handlowa.

Umowa zawierana jest w języku czeskim. Jeżeli na potrzeby Kupującego sporządzone zostanie tłumaczenie tekstu Umowy, w przypadku sporu dotyczącego interpretacji warunków obowiązuje interpretacja Umowy w języku czeskim.

 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w tym ich poszczególne elementy składowe, wchodzą w życie i obowiązują od dnia 1.6.2020 r.

Gdzie można znaleźć nasze produkty

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych