Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji

I. Postanowienia ogólne

Regulamin reklamacji stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych Sprzedającego (dalej OWH) i opisuje procedurę rozpatrywania reklamacji towarów zakupionych u Sprzedającego.

Sprzedającym jest P I K A N T Ostrava, s.r.o., z siedzibą pod adresem 5 května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO (REGON): 25905163, wpis sygn. akt: C 24959 w Sądzie Okręgowym w Ostrawie.

Definicje pojęć zawarte w niniejszej Regulaminie reklamacji mają pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Handlowych. Jeżeli niniejszy Regulamin reklamacji nie definiuje danego pojęcia, wówczas będzie ono rozumiane w takim znaczeniu, w jakim zostało zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Handlowych. Jeżeli również tam nie jest to zdefiniowane, rozumie się je w takim znaczeniu, w jakim jest używane przez przepisy prawa.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem reklamacji oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi (dalej jako OWH) przed złożeniem zamówienia towaru. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany zapewnić Sprzedającemu niezbędne współdziałanie potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, w przeciwnym razie terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie podjął wymaganej współpracy.

Zawierając Umowę kupna-sprzedaży i odbierając towar od Sprzedającego, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin reklamacji.

Dowód zakupu stanowi wystarczającą podstawę do złożenia reklamacji przez Kupującego. Okres obowiązywania gwarancji na towar określony jest w Ogólnych Warunkach Handlowych.

Gwarancja obowiązuje od dnia otrzymania towaru przez okres wskazany w Ogólnych Warunkach Handlowych.

W przypadku zaspokojenia roszczenia poprzez wymianę towaru, na towar obowiązuje nowa gwarancja.

II. Gwarancja jakości

Na dowód gwarancji Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę) na każdy zakupiony towar, zawierający wymagane przepisami prawa dane niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

1. Termin na skorzystanie z praw z wadliwego świadczenia

Termin na skorzystanie z praw z wadliwego świadczenia rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Kupującego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

2. Jakość w chwili odbioru

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad.

III. Warunki gwarancji

1. Kontrola towaru przy odbiorze
Przy osobistym odbiorze od Sprzedającego Kupujący sprawdzi otrzymany towar, jego kompletność oraz opakowanie pod kątem uszkodzenia.

Przy odbiorze przesyłki od przewoźnika Kupujący należycie i dokładnie sprawdzi stan przesyłki (w szczególności ilość opakowań, integralność lub uszkodzenie opakowania) zgodnie z listem przewozowym.

Wszelkie rozbieżności należy zgłaszać Sprzedającemu w sposób określony w OWH. Postanowienia te nie wpływają na ustawowy termin dochodzenia praw z tytułu wadliwego świadczenia. Dodatkowa reklamacja niekompletności lub zewnętrznych uszkodzeń przesyłki nie pozbawia Kupującego prawa do reklamowania towaru, ale daje Sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie stanowi to naruszenia Umowy kupna-sprzedaży.


2. Składanie reklamacji

Kupujący może złożyć reklamację w siedzibie Sprzedającego pod adresem:

  P I K A N T Ostrava, s.r.o., 5. května 5163/28, Třebovice,

722 00 Ostrawa.

Przesyłka musi zawierać: reklamowany towar, kopię dowodu zakupu, dokładny opis wady oraz wystarczające dane kontaktowe Kupującego (w szczególności adres zwrotny i numer telefonu). Bez powyższego niemożliwe jest ustalenie pochodzenia i wad towaru.

Jeżeli Sprzedający nie rozstrzygnie reklamacji z Kupującym na miejscu, niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji przekaże Kupującemu drogą mailową pisemne potwierdzenie, kiedy reklamacja została złożona, co zawiera, jaki jest wymagany sposób rozpatrzenia reklamacji; w przypadku zgłoszenia osobistego potwierdzenie przekazywane jest natychmiast. Pisemne potwierdzenie służy jedynie jako dowód przyjęcia reklamacji. Stan towaru przekazywanego przez Kupującego Sprzedającemu zostanie oceniony w ramach postępowania reklamacyjnego.

Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:

  1. uszkodzenia mechaniczne towaru,
  2. niewłaściwe przechowywanie.

Wspomniane powyżej ograniczenia nie mają zastosowania, jeżeli właściwości towaru, które są sprzeczne z powyższymi warunkami, zostały wyraźnie uzgodnione przez Kupującego i Sprzedającego, wymienione lub zadeklarowane przez Sprzedającego.


3. Badanie wady

Towar przekazany do reklamacji zostanie sprawdzony wyłącznie pod kątem wady wskazanej przez Kupującego.


4. Odrzucenie reklamacji

Sprzedający ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji towaru w przypadkach, gdy reklamowany towar jest zanieczyszczony lub nie spełnia podstawowych wymogów higienicznych dotyczących przekazania towaru do reklamacji.


5. Terminy rozpatrywania reklamacji

1. Kupujący – konsument

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 lit. a) Ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, konsumentem jest osoba fizyczna, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej ani w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.
Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedający rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla danego rodzaju towaru, potrzebnego dla dokonania profesjonalnej oceny wady. Sprzedający rozpatrzy reklamację, w tym usunie wadę, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Termin 30 dni może zostać przedłużony po złożeniu reklamacji w drodze porozumienia z konsumentem – takie przedłużenie terminu nie może być dokonane na czas nieoznaczony ani nieproporcjonalnie długi. Po upływie powyższego terminu lub przedłużonego terminu uznaje się, że wada rzeczywiście istniała, a konsumentowi przysługują takie same prawa jak w przypadku wady, której nie można było usunąć.

2. Kupujący – przedsiębiorca
Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 40 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Kupujący przedsiębiorca zostanie poinformowany o tej decyzji poprzez wskazany do kontaktu adres e-mail.


6. Usunięcie wady

W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający, z uwagi na charakter towaru, zaproponuje Kupującemu dostawę nowego towaru tego samego rodzaju i w tej samej ilości w najwcześniejszym terminie, w którym towar ten będzie dostępny.

IV. Postanowienia wspólne

Sprzedający przekaże Kupującemu pisemne potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym czasu trwania reklamacji lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego o zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie, wiadomością sms lub e-mailem. Jeżeli towar został wysłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej, po rozpatrzeniu reklamacji zostanie automatycznie wysłany na adres Kupującego.
Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów związanych ze złożeniem uzasadnionej reklamacji. Koszty te rozumiane są jako najniższe niezbędne. W szczególności dotyczy to opłaty pocztowej za wysłanie reklamacji. Koszty te nie mogą obejmować podróży samochodem w celu złożenia wniosku o odszkodowanie, przesyłki ekspresowej ani innych podobnych wydatków. Zwrotu kosztów należy żądać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od zakończenia terminu dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania.
Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego towaru i jego zgodności z protokołem odbioru reklamacji. Kupujący powinien również sprawdzić kompletność towaru, w szczególności czy przesyłka zawiera wszystko, co powinna zawierać. Późniejsze zastrzeżenia nie będą już brane pod uwagę. Postanowienia te nie wpływają na ustawowy termin dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania.

Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni od dnia, w którym został poinformowany o jej rozpatrzeniu - termin ten nie może upłynąć wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
Przy dostarczeniu towaru lub zwrotu gotówki po rozpatrzeniu reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do okazania dokumentu, na podstawie którego rzecz została przyjęta do reklamacji, a także musi potwierdzić swoją tożsamość okazując ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), w celu zapobieżenia szkodom oraz uniemożliwienia legalizacji dochodów pochodzących z działalności przestępczej. Bez przedstawienia któregokolwiek z tych dokumentów Sprzedający lub jego kontrahent mogą odmówić wydania towaru lub wystawienia noty kredytowej. Jeżeli Kupującym jest osoba prawna, wówczas dostawa towaru lub zwrot środków pieniężnych nastąpi wyłącznie do organu statutowego danej osoby prawnej lub do osoby, która wykaże się uwierzytelnionym pełnomocnictwem.

V. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin reklamacji nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa. Niniejszy Regulamin reklamacji obowiązuje od dnia 1.6.2020 r. i powoduje unieważnienie poprzednich regulaminów reklamacji.

Niniejszy Regulamin reklamacji dostępny jest w siedzibie Sprzedającego lub jako dokument pod adresem
pikant-ostrava.cz/kontaktyeshop.pikant-ostrava.cz

Gdzie można znaleźć nasze produkty

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych